Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz, kâr dağıtımında SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun bir politika izlemektedir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatını, Türk Ticaret Kanunu’nu gözeterek, esas sözleşmesine uygun olarak, kar dağıtım şeklini, miktarını ve tarihini Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul toplantısında kararlaştırmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurula önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirketimizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

YUKARI